Strona główna

NSP 2021

    Na prośbę Urzędu Gminy w Żegocinie informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju odbywa się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

    Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy (od 01 kwietnia 2021), który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Poniżej zamieszczamy link do strony GUS, celem dokonania samospisu internetowego: https://nsp2021.spis.gov.pl/   

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa umożliwiamy telefoniczny „Spis na żądanie”. Dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 będziecie mogli się Państwo spisać, gdy nie macie dostępu do Internetu.

   Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych, w terminie od 04 maja 2021 r. Do przeprowadzenia NSP na terenie Gminy Żegocina przydzielonych zostało dwóch rachmistrzów. Przestrzegamy, aby zachować czujność i przed wskazanym terminem nie udzielać żadnych informacji objętych spisem, a wszelkie przypadki oszustów telefonicznych podających się za rachmistrzów, zgłaszać na policję.

   Rachmistrz przeprowadza spis jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:

 • wywiadu telefonicznego,
 • wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

   Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

   Bieżące informacje na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej gminy w zakładce NSP 2021, w BIP oraz na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.

   Zachęcamy Państwa do udziału w spisie, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w swoim otoczeniu, jak również do włączenia się w upowszechnianie informacji o NSP 2021 i przekazywanie informacji swoim najbliższym, oczywiście w sposób nienarażający Państwa zdrowia i bezpieczeństwa.

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI !

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

   Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i  Mieszkań będzie w  pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte: 

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i  czasowo przebywające w  mieszkaniach, budynkach i  innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; 
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i  inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. 

    Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i  Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i  sprzętu do realizacji samospisu:

 • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne. 

Czym jest spis ?

   Spis ludności to – jak podaje Encyklopedia PWN – podstawowe badanie i  źródło danych z   zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o  jej stanie i  strukturze wg ustalonych cech demograficznych i  społeczno - zawodowych, w  oznaczonym momencie, na określonym terytorium. 

   Spisy realizowane są zgodnie z  zaleceniami i  standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i   ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z  Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 9.07.2008 r. w  sprawie spisów powszechnych ludności i  mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w  Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w   zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności. 

    Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i  „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i  mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i  mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w  wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w  przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych. 

    Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i  przedstawiane w   postaci agregatów danych o  różnych przekrojach i  na różnych poziomach podziału terytorialnego i  administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i  ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i  społecznych w   dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i  społeczne na kolejne lata. 

    Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w  określonym czasie), imienności (każda osoba ma zostać spisana z  imienia i  nazwiska). Dodatkowo w  Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w   wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy). 

    Dane spisowe służą do konstruowania operatów losowania dla reprezentacyjnych badań społecznych, dlatego też tak ważne jest posiadanie przez GUS aktualnego operatu (wykazu mieszkań i   budynków), będącego podstawą do losowania prób do badań przeprowadzanych w   okresach między spisowych. Dodatkowo, prowadzone przez statystykę publiczną coroczne badania bilansowe weryfikowane są wynikami spisów. 

Jak można się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i   Mieszkań w  2021 r. będzie realizowany następującymi metodami

 • obowiązkowo: 
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • uzupełniająco: 
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

   Po raz pierwszy w   historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w  stanie samospisać, pomogą mu w  tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i  telefonicznie.

Metody przeprowadzenia spisu

SAMOSPIS INTERNETOWY (CAWI)

    Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w  wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w  interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w  systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

SPIS REALIZOWANY PRZEZ RACHMISTRZA TELEFONICZNIE LUB BEZPOŚREDNIO

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z   dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i  rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym (CAPI)

    Obie metody, wywiad telefoniczny i  bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i  stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.
     Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo jest realizowany przez rachmistrza spisowego. Wywiad bezpośredni przeprowadza rachmistrz spisowy. Rejestruje on odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w   oprogramowanie do przeprowadzenia spisu.

 NSPLiM 2021
NSPLiM 2021

Wstecz