Strona główna

ZAPROSZENIE
NA III GMINNĄ SPARTAKIADĘ SENIORÓW

    Klub Seniora "Żegota", przy współpracy z Wójtem Gminy Żegocina, CKSiT w Żegocinie, PSP w Żegocinie i grupą wolontariuszy organizuje w dniu 15 czerwca 2024 roku (sobota) "III Gminną Spartakiadę Seniorów". To otwarte dla wszystkich chętnych seniorów z terenu Gminy Żegocina sportowo-rekreacyjne wydarzenie, skierowane jest do osób 60+ (nie muszą być członkami Klubu Seniora).
    Spartakiada zostanie przeprowadzona na przyszkolnych boiskach w Żegocinie. Początek o godzinie 9.00, ale należy przyjść nieco wcześniej w celu zapisania się na listę startową. Na trybuny zapraszamy, w roli kibiców, rodziny i znajomych uczestników. W razie niesprzyjających warunków pogodowych konkurencje zaplanowane przez organizatorów, przeprowadzone zostaną w sali gimnastycznej szkoły.
    Główne cele imprezy to: wspieranie i upowszechnianie aktywności fizycznej, rekreacji i sportu wśród seniorów, rozwijanie więzi międzypokoleniowych, promocję solidarności i empatii międzypokoleniowej. Środki finansowe na puchary, medale, dyplomy, wyżywienie i upominki oraz nagrody Klub Seniora pozyskał od Wójta Gminy Żegocina w ramach tzw. małych grantów.
    Organizatorzy planują przeprowadzić 10 konkurencji, o przygotowanie których poproszono nauczyciela wychowania fizycznego w żegocińśkiej szkole - Wiesława Wolaka. W przygotowaniu zawodów pomagać mu będzie grupa wolontariuszy - uczniów PSP w Żegocinie. 
      Serdecznie zapraszamy do udziału i kibicowania.

Plakat Spartakiady 2023.

Regulamin Gminnej Spartakiady Seniorów

1. Organizator: Stowarzyszenie Klub Seniora „Żegota w Żegocinie

Partnerzy: Wójt Gminy Żegocina, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Żegocinie, Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"

2. Cel Spartakiady:

Celem głównym projektu jest budowanie tożsamości i spójności społeczeństwa gminy Żegocina poprzez integrację oraz współpracę seniorów i integrację międzypokoleniową.

Wśród celów szczegółowych zakłada się m. in.:

wspieranie i promowanie wolontariatu, upowszechnianie aktywnych postaw obywatelskich, kultury fizycznej
i aktywności ruchowej.

3. Termin i miejsce:

Spartakiada odbędzie się w dniu 15.06.2024 r. (sobota) na boisku przyszkolnym  w Żegocinie /w razie niepogody - w sali gimnastycznej szkoły/. Początek o godzinie 9:00.

4. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem udziału jest wiek powyżej 60 roku życia i zameldowanie na terenie Gminy Żegocina.

Uczestników obowiązuje strój sportowy (odzież niekrępująca ruchów, wygodne obuwie).

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej, dwóch, w kilku lub wszystkich konkurencjach. Każda konkurencja będzie punktowana i nagradzana. Suma wszystkich zdobytych punktów przez uczestnika da mu określone miejsce w klasyfikacji generalnej. Zaplanowano takżę pozakonkursowe zawody niewielkich zespołów.

Organizatorzy przewidzieli także dyplomy i drobne upominki dla każdego uczestnika Spartakiady.

5. Nagrody:

Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej otrzymają puchary i dyplomy. Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej z konkurencji otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy. Natomiast pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział. Wszyscy otrzymają drobne upominki.

6. Zgłoszenia uczestników:

Każdy uczestnik zgłasza swój udział przed zawodami podpisem na liście startowej. Drugim podpisem wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku do celów realizacji i promocji projektu pn. „Gminna Spartakiada Seniorów” realizowanego środków Samorządu Gminy Żegocina.

Osoba do kontaktu: Tadeusz Olszewski, tel. 14 6132555.

7. Program spartakiady

8.30 - 9.00 - rejestracja zawodników

9.00 - 9.15 - powitanie oraz otwarcie spartakiady

9.15 - 11.00 - konkurencje sportowe

11.00 - 11.30 - poczęstunek

11.30 - 11.55 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów

12.00 - zakończenie spartakiady

8. Postanowienia końcowe:

Organizator zapewnia poczęstunek oraz napoje.

Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne i ewentualnie szatnię.

Konkurencje sportowe zostaną rozegrane bez względu na pogodę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy oraz wypadki mające miejsce w trakcie trwania konkurencji.

Wszystkie konkurencje są dostosowane do możliwości fizycznych uczestników.

Wstecz