Strona główna

PODSTAWOWE DOKUMENTY STOWARZYSZENIA

RODO - POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, znane jako RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
RODO - POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


    Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator: Stowarzyszenie Klub Seniora „Żegota” z siedzibą w Żegocinie 378.
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
    W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
    Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.
    Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
    Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.
    Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
    W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
   Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.
    Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
    Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług dla Klubu Seniora „Żegota”, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
2. obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
3. komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów w mediach społecznościowych tj. Facebook i Instagram,
4. prowadzenia analiz statystycznych,
5. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
6.przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
7. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Klub Seniora „Żegota” samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
8. realizacji postanowień zawartych w ramach reklamy (m.in. banerowej, plakatowej, mailingu),
9. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
10. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
    Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym danego wydarzenia, przy zapisaniu się do Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota", podczas dodawania opinii i komentarzy oraz innych działań.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
   Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1. dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ODBIORCY DANYCH
   Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. podmiotom wspierającym Klub Seniora „Żegota” w świadczeniu usług,
2. podmiotom usług związanych z przechowywaniem, łączeniem, analizowaniem, archiwizowaniem i usuwaniem  danych,
3. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom,
4. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki,
5. kancelariom prawnym, którym Klub Seniora „Żegota” zleciło np. prowadzenie postępowania,
6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
7. na wniosek organów ścigania m. in. Policji i Prokuratury,
8. dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych,
9. podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
10. innym podwykonawcom, z których korzysta Administrator w celu świadczenia Usług.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności przez Klub Seniora „Żegota”, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane. Dane osobowe w celu marketingu własnego SKlubu Seniora "Żegota" będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu lub odwołania zgody.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy zarzad@klubseniora.zegocina.pl z dopiskiem "Dane osobowe".

Wstecz